Agility in Finance ICP-FIN – 41 EN

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Welcome

We are happy to have you in our training program and are committed to providing you with a great learning experience. 

You can access a digital version of our books, course videos, a workbook, supplementary reading materials, and video clips in each training course. These courses are structured into sessions, each focusing on a specific topic.

To optimize your learning experience, we offer the following guidelines:

Preparation for Each Session:

 • Watch the course video for each session, offering insights and theory on the topic.
 • You can download the session’s PowerPoint presentation in PDF format if you prefer note-taking.
 • Review the recommended readings.
 • Explore the relevant workbook sections.


Post-Session Reflection:

 • Complete the Reflection Questions (mandatory for certification assignment) to recap the session and engage in personal reflection.
 • If you want to deepen more into the subject, read the supplementary materials if desired.

Regardless of whether you’re attending an online training or an in-person workshop, we recommend, at a minimum, watching the course videos before the training.

Thank you for being a part of this journey with us. Happy learning!

Agile People Books

You can read our books in a flipbook format (click on the book cover). If the books are course materials, you will find page references in the corresponding session for easy navigation.

Additional Information

Welcome to Agility In Finance

We are happy to have you in our training program and are committed to providing you with a great learning experience. This course comprises ten sessions accompanied by a comprehensive workbook, which you can access here on Campus.

For each of the sessions, you will find:

 • Recommend material to go through before the training session:
  • A course video, we recommend you watch the video before the training
  • Course PowerPoint presentation can be downloaded in pdf format
  • Recommended readings, articles about the session topics, and other relevant reading

 • Recommended material to go through after the training session:
  • Reflection Questions (required for certification assignment) to reflect on after the training
  • Additional material if you want to deepen more into the topics


Whether you participate in an online training or an in-person workshop, we recommend you, as a minimum, watch the course videos before the training.

After completing all ten sessions, you can download an Agile People certificate.

Before the training, you might want to read the Learning Outcomes for ICP-FIN and familiarize yourself with the tools we will use. 

 

To Start Your Course, Click On
The First Session Below

Training Sessions

Online Training

If you participate in our Online training, we have provided some useful links to the tools we use in the training

 • before the training, we will invite you to our Slack channel we use to communicate between the sessions
 • You will be invited to Mural, the digital Canva we use to collaborate on the online sessions
 • We meet on Zoom and recommend you enable the annotation in Zoom when you log in the first time. The annotations allow you to collaborate, brainstorm, and draw over shared content
  • To enable the annotation: Go to Account Management/Account Settings/Meeting tab/Meeting – verify that annotation is enabled.

 • You can also take a look at our suggestions for how to work effectively in the online training via the TEAM AGREEMENT & PRACTICALITIES

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Logga in på ditt konto

(eller skapa en nytt)

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad i tio engagerande sessioner.

Agilitet inom finanssektorn

Session FI1: Introduktion till Agile Finance
Den första sessionen i Agility in Finance-serien, “Introduktion till ICP-FIN”, ger en engagerande resa genom historien om management accounting och budgetering. Deltagarna introduceras till grunderna i finansiell flexibilitet mot bakgrund av VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) och BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, and Incomprehensible) och utforskar de makrotrender som omformar finansområdet. Genom att övergå från linjära till agila planerings- och projektprocesser får eleverna arbeta med verkliga fall för att fördjupa sin förståelse. Genom att kombinera traditionella metoder med moderna agila och lean-metoder utgör kursen en solid grund för ekonomer som vill möta kraven i dagens affärslandskap.

Session FI2: Interna utmaningar
Den andra sessionen i kursen i finansiell flexibilitet fördjupar sig i begreppet budgetering, dess tillhörande utmaningar och behovet av ledningsinnovation utöver traditionell budgetering. Deltagarna granskar kritiskt organisatoriska silos och dysfunktionella beteenden som härrör från stelbenta budgeteringsmetoder. Kursen tar upp McGregors teori X och teori Y för att belysa olika managementmetoder och deras inverkan på budgetering. Dessutom behandlas efterlevnad och regulatoriska perspektiv, särskilt inom bank- och revisionssammanhang, med betoning på balansen mellan extern och intern signalering. Denna session breddar deltagarnas förståelse för budgetering i en komplex och reglerad miljö, vilket främjar en övergång till mer flexibla och anpassningsbara finansiella metoder.

Session FI3: Lösningen – Översikt 
Session tre av kursen i finansiell agilitet fördjupar sig i de komplicerade sambanden mellan affärs-, lednings- och verksamhetsmodeller. Deltagarna utforskar mångfalden av organisationer och deras kapacitet, och förstår betydelsen av processseparation i dessa sammanhang. Sessionen utmanar studenterna att utvärdera modeller för att se om de är ändamålsenliga och ifrågasätta om flexibilitet är fördelaktigt. Begreppet frikoppling introduceras också och eleverna uppmanas att fundera över i vilka situationer denna strategi kan vara till nytta. Denna session förbättrar deltagarnas förmåga att analysera organisationsstrukturer och strategiska beslut i strävan efter finansiell flexibilitet, så att de kan anpassa sin strategi för att bäst passa deras unika organisatoriska sammanhang.

Session FI4: Mål och indikatorer
I den fjärde delen av kursen i finansiell agilitet navigerar deltagarna från vision till konkreta milstolpar i form av mål, delmål och indikatorer. Kursen tar upp olika perspektiv på målsättning och diskuterar en övergång från stela, fasta mål till mer anpassningsbara, relativa mål eller till och med möjligheten att arbeta utan uttryckliga mål. Detta seminarium hjälper deltagarna att förstå balansen mellan strategisk vision och taktiskt genomförande, och främjar en nyanserad förståelse för målsättning i ett flexibelt finansiellt sammanhang. Det utvecklar förmågan att utforma effektiva och flexibla finansiella strategier som ligger i linje med organisationens bredare vision och de dynamiska realiteterna i affärsmiljön.

Session FI5: Strategisk resursallokering
Session fem i kursen i finansiell agilitet utmanar den traditionella konvergensen mellan mål, prognoser och beslut om resursallokering. Genom att lyfta fram potentiella konflikter i fråga om mål och motiv förespråkas en mer nyanserad strategi. Med utgångspunkt i Knut Fahléns “Dynamic Management Strategy” vägleds deltagarna i att skapa adaptiva resursallokeringsstrategier som harmonierar med organisationens interna och externa miljöer. Denna kurs ger deltagarna möjlighet att bättre hantera resurser i ett volatilt affärslandskap, vilket främjar anpassningsförmåga och strategisk inriktning.

Session FI6: Övervakning och prognoser
I den sjätte delen av kursen i finansiell agilitet utforskar vi prognosernas centrala roll i den finansiella styrningen. Studenterna fördjupar sig i metoder som Trailing 12 och Rolling 12, samt kortare trailingperioder som tre månader eller veckor, och belyser deras användbarhet för att fånga upp affärsdynamik. Kursen ger en interaktiv upplevelse där deltagarna kan tillämpa dessa metoder på sina egna data eller öva med tillhandahållna dataset. Detta praktiska seminarium ger deltagarna ovärderliga insikter i den praktiska tillämpningen av dessa prognosmetoder, vilket stärker deras förmåga att identifiera trender och fatta datadrivna finansiella beslut.


Session FI7: Lösningen – några praktiska exempel
I den sjunde sessionen av kursen i finansiell agilitet ges praktiska exempel på effektiv finansiell målstyrning, prognoser och finslipning av de färdigheter som introducerats i tidigare sessioner. Denna session utvidgas också till upphandlingsområdet och introducerar begreppen agil upphandling och agila kontrakt. Den hjälper deltagarna att förstå hur principerna för agilitet kan tillämpas utöver traditionell ekonomisk förvaltning och förbättra upphandlingsprocesser och avtalsöverenskommelser. Det förbättrar deltagarnas förmåga att införliva finansiell agilitet i ett bredare spektrum av affärsverksamheter, vilket möjliggör en mer heltäckande strategi för agil finansiell styrning.

Session FI8: Effekter på ledarskap och kultur
I den åttonde sessionen av kursen i finansiell agilitet breddar deltagarna sin förståelse genom att utforska tillämpningen av Stacy-matrisen och Cynefin-ramverket. Dessa modeller erbjuder värdefulla verktyg för att hantera komplexitet och osäkerhet i affärsmiljön. I sessionen ingår också att undersöka verkliga fall, ge konkreta exempel och betona vikten av etiska, agila metoder. Här får studenterna praktiska verktyg och insikter för att fatta välgrundade finansiella beslut i ett ofta osäkert och komplext affärslandskap.

Session FI9: Förändring av roller och funktioner
Session nio av kursen i finansiell agilitet zoomar in på finansfunktionens specifika förutsättningar och utforskar begreppet modern agil styrning. Denna del av kursen utmanar traditionella kommando- och kontrollstrukturer och förespråkar mer dynamiska, decentraliserade beslutsprocesser som ökar lyhördheten och anpassningsförmågan. Den ger deltagarna en förståelse för hur finansfunktionen kan utvecklas i linje med agila principer, vilket banar väg för en mer innovativ, motståndskraftig och effektiv strategi för finansiell styrning i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

Session FI10: Att praktisera flexibilitet i verksamheten
I den tionde och sista delen av kursen i finansiell agilitet går deltagarna igenom de begrepp och strategier som presenterats under kursens gång. Denna session är ett tillfälle att konsolidera förståelsen av finansiell flexibilitet, från att anpassa traditionella budgeterings- och resursfördelningsmetoder till att införa agila upphandlingar och kontrakt. Det stärker principerna för modern och flexibel styrning, utmanar kommando- och kontrollstrukturer och stöder ett mer dynamiskt och lyhört beslutsfattande. Som avslutning på kursen sammanställs lärdomarna från hela kursen, vilket förstärker vikten och tillämpbarheten av finansiell flexibilitet för att navigera i den moderna världens komplexa och volatila affärslandskap.

Anställa talanger

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Ingela och arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!