Svenska: Agile People Coach

Date:
2021-08-02 10:00 —
2021-08-27 12:00 CEST
Location:
Online
SEK18,900.00
Regular
Ends on 2021-08-01
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews


Agile People Coach

Foundation + HR + Ledarskap
ICP-BAF + ICP-LEA + ICP-AHR | 20 Online Sessioner

Läs en artikel om Agile People Coach här

Feedback från deltagare på Pia-Marias senaste kurs:

 • I'm so happy that I found this course and Pia-Maria, your passion for agile has inspired me to change my agenda for my career and business content. I want to spread the Agile mission!
 • Fantastic!
 • Great work, great instructor, great team! I loved the whole journey.
 • Awesome course!
 • Great experience, really enjoyed it!

Denna interaktiva kurs ger dig verktyg och ökar dina kunskaper för att du ska kunna arbeta som Agile People Coach – en alternativ framtida roll som fokuserar på att skapa värde för kund och samtidigt maximera medarbetares välmående och prestationsförmåga. Vi bygger din förmåga till självledarskap, hjälper dig att förstå vad som krävs av dig för att leda andra, och till slut hur du kan stötta organisationens förutsättningar (genom nya strukturer och en agil kultur) för att möjliggöra ledarskap på alla nivåer.

Kursen inleds med en introduktion till Agile Peoples principer och verktyg, samt grundläggande förutsättningar för att bygga en agil organsationskultur.  Vi fördjupar oss sedan i agil HR och agilt ledarskap. Avslutningsvis kommer vi behandla Agile People Coaching, de verktyg som behövs att coacha både dig själv och dina medarbetare. Se fullt kursprogram nedan.

Den här utbildningen kan leda till  ICAgile Certification i Business Agility Foundations (ICP-BAF), Leading in Agility (ICP-LEA) samt Agility in HR (ICP—AHR). För att få en ICAgile certifiering behöver du genomföra en certifieringsuppgift och få den godkänd. Efter det kan du köpa önskat certifikat i vår shop. 

 

Om Kursen

Den traditionella synen på ledarskap och HR har förändrats, många organisationer har valt att lämna det processorienterade och transaktionella arbetssättet bakom sig till förmån för ett som är mera lämpat för en komplex verklighet. Agile People Coach är en alternativ framtida roll som fokuserar på värdeskapande för kunder genom att undanröja hinder för prestation och bygger på inre motivation.

Idag förväntar sig medarbetare mer från sin arbetsgivare än bara en bra lön. Alla motiveras av helt skilda saker och vill bli sedda som den man är och behandlad därefter. Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar.

Som Agile People Coach lär du dig de rätta verktygen för att skapa en arbetsmiljö som är engagerande, får dina medarbetare att må bra och känner att de får det de behöver för att kunna prestera optimalt, efter egen förmåga och möjlighet.  I denna kurs lär du dig hur du kan utveckla dina medarbetare så att de blir de bästa de kan bli inom ramen för er organisations mål och vision genom att arbeta med metoder, processer och verktyg som tar fram det bästa och motiverar till prestation.

Agile People - ett globalt nätverk

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation. Du kanske har någon typ av HR-roll eller har arbetat som ledare under en kortare eller längre tid. Eller du kanske är en agil coach som känner dig mogen för nya utmaningar genom en fördjupad förståelse för människor och hur HR och chefer behöver förändra sig så att du kan stötta dem i deras framtida roll.

Under vår Agile People Coach utbildning går vi igenom 3 perspektiv

Organisationsperspektiv

Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning, via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål.

Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer som årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och bonus.

Att utveckla en lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem, vilket förutsätter en plattform av psykologisk säkerhet

Teamperspektiv

Öka hur snabbt ett team tar sig från nytt och omoget till ett högpresterande team, genom att använda kunskaper om kommunikation, team och konfliktlösning

Hur man kan hjälpa team att växa och utveckla sig att vara oberoende och ta ansvar för egna beslut, t ex sådant som rör deras bidrag till organisationens mål och hur de ska belönas     

Individuellt perspektiv

Lär känna dig själv och förstå varför du gör det du gör - Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina drivkrafter och djupa psykologiska behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap och varför du gör det du gör. Profilen och en personlig rapport ingår i utbildningen.

Du får också kunskaper att hjälpa andra att hitta rätt plats i organisationen, givet deras drivkrafter och personlighet och den unika situation som de befinner sig i.

Målgrupp

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Agile People Coach / Facilitator med Agile People

Efter genomförd utbildning kan du också bli partner med Agile People och erbjuda utbildningar från eget företag eller som konsult/anställd i en större organisation. Kontakta piamia@agilepeople.com för att veta mera om det.

Kursprogram

I den här utbildningen deltar du i 20 onlinesessioner som är 2-3 timmar långa, utspridda under en tidsperiod på ca två månader. Om du missar en session kan du alltid ta igen den vid ett senare utbildningstillfälle.


Session B1-5: Agile People Foundation

Session B1:  Behovet av affärsagilitet (Business Agility)

I dagens verklighet, som genomsyras av flyktighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA), är affärsagilitet kritiskt för framgång. Nya värderingar och principer, tillsammans med självorganiserande team med rätt mix av mångfald och fokuserade på att skapa kundvärde och med rätt att fatta snabba beslut, är den nya konkurrensfördelen. Psykologisk trygghet är en förutsättning för att våga experimentera och misslyckas.

Session B2: Framväxande strategier och kundvärde

Framväxande strategier, strukturer och mål växer fram i en riktning eftersom det är omöjligt att planera långt fram när världen förändras exponentiellt. OKRs är en agil målsättningsmetod. Att samla team runt ett starkt syfte och fokusera på att generera en meningsfull vision är nödvändigt för att inspirera att nå mål och skapa hög prestation hos medarbetare. Att maximera kundvärde och göra det synligt är lika viktigt som att ha djup empati och förstå kundens behov.

Session B3: Verktyg, modeller, ramverk och agila metoder

Agilitet innebär att anpassa sig till förändring. I det här blocket ingår hur man kan arbeta med Scrum, Kanban, Lean startup, Beyond Budgeting och andra agila ramverk. Vi går igenom hur man kan optimera för värdeströmmar istället för resursoptimering för avdelningar och funderar hur man kan anpassa sina processer för att passa ett agilt arbetssätt.

Session B4: Nya beteenden och sätt att tänka

Förmågan att känna igen och förstå komplexa system ökar när vi rör oss mot bättre anpassningsförmåga i våra organisationer. Det är inte bara organisationens dynamik som vi behöver förstå med hjälp av bl a Cynefinmodellen, men också våra individuella beteenden och vårt sätt att tänka genom olika typer av verktyg.  

Session B5: Affärsagilitet och förändring som det nya normala

I dagens snabbrörliga miljö, behöver vi skapa förutsättningar för ständig förändring. För att kunna göra det behöver vi:

 • Förstå hur vi ska fatta beslut och agera när vi inte har all information
 • Skapa förutsättningar för att låta rätt kultur växa så att alla kan prestera optimalt

Vi utforskar vad som krävs för att arbeta med ständig anpassning, öka förståelsen för struktur / kulturgap och varför förändringsimplementationer kan misslyckas.

Session H1-5: Agile People HR

Session H1: Hur HRs roll förändras när målet är att öka affärsagilitet för att bli konkurrenskraftiga

Vi lär oss hur man kan designa HR-processerna som behövs för att stötta en agil transformation och förklarar hur olika kontext kräver olika angreppssätt. Förändringen innefattar hur vi ser på jobbeskrivningar, titlar, kompetensprofiler, karriärplanering och succession. Hur gör vi dessa saker i en agil organisation? Vi övar på att skriva User Stories för HR och utformar en T-formad HR-person. 

Session H2: Hur HR kan använda agila verktyg och principer

Att använda Scrum, Kanban, Värdeströmsmappning och OKR:s för HR är inte så annorlunda än att använda det för utveckling inom IT. Vad finns det för exempel och hur kan du designa HR-processer genom att använda agila arbetssätt? Vi tittar på exempel på agil HR från verkligheten. 

Session H3: Prestationshantering och Kompensation

Hur förändras PM-processen och hur delar vi upp den och arbetar med olika verktyg för olika syften. Hur utvärderar vi de nuvarande prestationsprocessen och identifierar nya sätta med hjälp av agila principer förbättra prestation, ägarskap och tillväxt. Många exempel på hur man kan arbeta med agil lönesättning och hur en agil lönefilosofi skiljer sig från en traditionell. Nya verktyg för prestationsbaserade och agila belöningssystem. 

Session H4: Rekrytering och onboarding

Utforma en rekryteringsstrategi baserad på värderingar, kultur, mångfald och samarbete. Upplevelsebaserad onboarding som gör det möjligt för medarbetaren att bli produktiv på ett snabbt, smidigt och roligt sätt 

Session H5: Kompetensutveckling och Medarbetarundersökningar

Sätt att frigöra och stötta ett lärande mindset baserat på ett fokus på utveckling av styrkor och nya kompetenser istället för fokus på kunskapsgap. Nya verktyg och metoder för lärande och att skapa en lärande organisation som ständigt utvecklas, lär sig och förändras mot gemensamma mål. Hur förändras den traditionella medarbetarundersökningen när man arbetar med agila värderingar och vad är egentligen en engagerad medarbetare? Vilka verktyg finns för att mäta motivation och hur kan vi arbeta för att öka engagemanget baserat på unika drivkrafter.

Session L1-5: Agile People Ledarskap

Session L1: Varför agilt ledarskap

Vikten av världstrender och VUCA som en drivkraft för en förändrad syn på ledarskap. Vi tittar på skillnaderna mellan vad chefer tror driver deras medarbetare och vad människor egentligen förväntar sig från sina ledare. Vilka attityder och beteenden förväntar vi oss att se hos agila ledare? 

Session L2: Ledarskapsbeteenden som underlättar agilitet

Vi upptäcker hur ledarskap har utvecklats och vilka ledarskapsstilar som det har gett upphov till. Vi tittar på vad som fortfarande är relevant och vad som behöver förändras. En stor del av förändringen kommer av att förstå hur Makt & Påverkan förändras. Till slut djupdyker vi i vilka kunskaper och kompetenser som vi behöver utveckla för att öka vår egen personliga agilitet.

Session L3: Att lära känna sig själv

Att leda andra börjar med att utveckla vårt självledarskap. I den här sessionen upptäcker vi sätt att bli medvetna om vår egen upplevelse och undersöker våra egna fördomar och biases och hur vi kan bli mer medvetna om dem och jobba för att minimera dem. Slutligen tittar vi på mentala fallgropar för ledarskap och hur vi kan arbeta med dessa för att bli bättre ledare.

Session L4: Utveckla och leda dig själv

Vi bekantar oss med Clear Leadership modellen som är utvecklad av Gervase Bushe och hur vi kan utveckla de 4 själven hos en ledare: Ditt metvetna jag, ditt beskrivande jag, ditt nyfikna jag och ditt uppskattande jag. Här undersöker vi olika kontexter där vi övar på att omsätta dessa i praktiken, vilket innebär att ge och få feedback, gå in i en coachande ledarskapsroll och att avväpna konflikter genom att skapa interpersonell tydlighet.

Session L5: Effektiv kommunikation

Att kommunicera effektivt och relatera till andra och upprätthålla hälsosamma relationer såväl som att påverka människor i en gemensam riktning kräver övning och förståelse för kommunikationsdynamik. Här arbetar vi med flera olika mentala modeller för kommunikation: produktiva konversationer och kraften i att berätta historier för att få människor att agera. Vi undersöker 3 typer av historier som vi kan identifiera och mönster för att berätta övertygande historier som ledare.

Session C1-5: Agile People Coach

Session C1:Introduktion till Agile Coaching och de fyra rollerna för en coach

Varför behöver HR och chefer ta en mer coachande roll? En Agil Coachs grundroller: Mentor, utbildare, facilitator och coach. Vad är skillnaden mellan en Agil Coach och en Agile People Coach?

Session C2: Agile People Coach - de 9 rollerna och självutvärdering

Hur bra är du på att ta olika roller och var behöver du förbättra dig? Vilka kunskaper behöver du addera om du är en agil coach, HR-person eller ledare idag för att öka dina förutsättningar och kunna kalla dig Agile People Coach? Vi över på olika scenarios och hur man kan gå in och ut i olika roller för att stötta team och medarbetare på ett optimalt sätt, beroende på situation och sammanhang.

Session C3: Professional Coaching

För att få en djupare inblick i de roller som en Agil Coach eller en Agile People Coach behöver kunna ta, så behöver du också ha kunskap om Professional Coaching för att kunna formulera frågor som kan guida och leda en person att förstå sig själv, sina mål och hur de kan uppnå dessa.

Session C4: Min motivationsprofil

Basen för mitt självledarskap och för att förstå vad som driver mig och andra: Att kommunicera på olika sätt beroende på drivkrafter och förstå varför människor gör det de gör. Din egen motivationsprofil (Reiss Motivation Profile) ingår som en del av utbildningen för att öka förståelse för dig själv och andra.

Session C5: Konfliktlösning

Konfliktteori och praktiska övningar. Hur skiljer man på varma och kalla konflikter? Hur eskalerar en konflikt och hur kan man vända trenden? vad gör jag om jag får konflikter i mitt team? Många konkreta verktyg som "Mina tvättråd" och kunskap om konfliktlösningsmodeller.

Onlineleverans

Den här utbildningen levereras helt och hållet via olika virtuella verktyg. Vi använder ZOOM för lärarledda, interaktiva sessioner och ett Learning Management System (utvecklat på plattformen agilepeople.com) för att hitta sessioner, videos och hemarbete. Mural är en digital kanvas som används under lektionerna och där vi använder olika mallar och bilder för övningar. Vi använder också Slack för att hålla kontakten och kommunicera mellan sessionerna.

Under utbildningsperioden tar du del i 2-3 timmars sessioner 3 ggr / vecka under totalt 20 sessioner.

Det kommer att vara hemarbete som att titta på videofilmer och göra uppgifter mellan sessionerna - avsätt ungefär en timme mellan varje session till detta. Kursmaterial och böcker levereras digitalt via agilepeople.com. Om du vill genomföra certifieringen så skickas uppgiften upp till din facilitator efter genomförda sessioner. Du har färdigställt din uppgift sista dagen om du följer vårt schema.

Vanliga frågor

Finns det några förkunskapskrav?

Du behöver inga förkunskaper om agila arbetssätt, HR eller ledarskap för att delta I kursen. Under kursen anpassar vi takten till deltagarnas nivå och lär även av varandra.

Hur ser processen ut för den här utbildningen?

Utbildningen är en kopia av den fysiska versionen, men är anpassad till virtuella verktyg via online-leverans. Du behöver en bra internetuppkoppling och en ostörd arbetsplats med en lugn bakgrund. Vi arbetar i breakout rooms i ZOOM och med en Mural canvas och använder Slack för att kommunicera mellan de lärarledda sessionerna. Vi hjälper till med de virtuella verktygen under de första sessionerna så att alla kan hantera dem på ett bra sätt.

Är de lärarledda sessionerna schemalagda vid speciella tidpunkter?

Ja, de lärarledda sessionerna schemaläggs beroende på vilken kurs du går, på specifika dagar och tider. Se ovan vad som gäller just den här kursen. Dock, kan du ta igen missade sessioner vid ett senare tillfälle, antingen på engelska eller svenska. Kontakta Pia-Maria för mer information om ytterligare tillfällen.

Vad är processen att bli ICAgile certifierad, efter kursen?

Certifieringsprocessen startar med att du blir godkänd på den certifieringsuppgift som du färdigställt under utbildningstiden. Certifieringsuppgiften är ett case, där det handlar om att hjälpa ett företag att ändra sina strukturer (arbetssätt, system och processer) och kulturen (värderingar, beteenden och principer) som har gått i konkurs på grund av brist på agilitet. När uppgiften är godkänd av din kursledare, så kan du ladda ner ditt certifikat via en länk från ICAgile.

Om jag vill gå vidare och lära ut kursen själv eller arbeta som Agile People Coach inhouse - hur gör jag då?

Läs mer under Become a Coach/Trainer with Agile People om hur du går vidare för att prenumerera på material och övningar och bli en del av vårt nätverk. Kontakta Pia-Maria med frågor.

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook. Den senaste boken kom ut i September 2020 och heter Agile People Principles – Your Call to Action for the Future of Work. Alla 3 böckerna ingår i den här utbildningen.


Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till info@agilepeople.com. Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

 • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
 • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart.
 • Du får skicka en kollega istället för dig själv.
Share event:
Upcoming events: