A

All our events are now delivered online

Date:
2020-07-08 09:00 —
2020-08-28 11:00CEST
Location:
Online
SEK 15,600.00
Regular
Ends on 2020-07-07
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews

Agile People Coach - HR (ICP-AHR) [16 Online Sessioner]


Idag förväntar sig medarbetare mer från sin arbetsgivare än bara en bra lön. Alla motiveras av helt skilda saker och vill bli sedda som den man är och behandlad därefter.  Hur man vi skapa en arbetsmiljö som är så engagerande att medarbetare mår bra och kan känna att de får det de behöver för att kunna prestera optimalt, efter egen förmåga och möjlighet? Hur ser vi till att kontinuerligt utveckla våra människor så att de blir de bästa de kan bli inom ramen för vår organisations mål och vision genom att arbeta med metoder, processer och verktyg som tar fram det bästa och motiverar till prestation, för att man vill och inte för att man måste.  Att lära snabbare än konkurrenterna blir en av de få konkurrensfördelarna i framtidens arbetsliv - hur kan vi se till att vi blir en av de bästa i vår bransch? 

                        

Den här utbildningen leder till en ICAgile Certification in Agility in HR (ICP—AHR) - läs mer nedan under Vanliga frågor nedan

Frågan är hur HR och ledare utvecklar sig själva när företagen står inför helt nya utmaningar. Vad händer med dessa roller när alla verkar kunna leda sig själva och kanske inte längre är så beroende av en chef? Kommer de att långsamt bli överflödiga när information och kompetens är transparent för alla och makt är inte längre i händerna på några få talanger som befordrades i en värld där högpresterande bedömdes med hjälp av en årlig prestationsbedömning? Eller finns det en alternativ framtida roll som skulle innebära ett naturligt steg när vi lämnar den processorienterade och transaktionella ledarskapssynen bakom oss till förmån för ett arbetssätt mera lämpat för en komplex verklighet? Som fokuserar på värdeskapande för kunder genom att undanröja hinder för prestation.

Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar. 

Båda böckerna skrivna av Pia-Maria Thorén ingår i kursavgiften i digitalt format.


                                           

Under vår Agile People Coach utbildning upptäcker vi 3 perspektiv:

Organisationsperspektiv (VI ALLA)

 • Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning (via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål) 
 • Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer (årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och belöningar).
 • Att utveckla en Lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem (förutsätter en plattform av Psykologisk Säkerhet).

Team perspektiv  (VI I VÅRT TEAM)

 • Öka hur snabbt ett team tar sig från nytt och omoget till högpresterande team, genom att använda kunskaper om kommunikation, team och konfliktlösning. 
 • Hur kan man hjälpa team att växa och utveckla sig att vara oberoende och ta ansvar för egna beslut, t ex sådant som rör deras bidrag till organisationens mål och hur de ska belönas.  

Individuellt perspektiv (DU OCH JAG)  

 • Att känna dig själv och veta varför du gör det du gör
 • Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina drivkrafter och djupa psykologiska behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap och varför du gör det du gör...
 • Du får också kunskaper att hjälpa andra att hitta rätt plats i organisationen, givet deras drivkrafter och personlighet och den unika situation som de befinner sig i.

Workshop program: Agile People Fundamentals

Session F1 - Introduktion to Agile Peoples viktiga principer och verktyg: Grunden i ett agilt synsätt är principer, värderingar, metoder och verktyg som vi behöver börja använda och fatta beslut i enlighet med. För att frigöra innovationsförmåga och kompetens för att prestera behöver vi även veta vad vi behöver sluta göra. Många hindrande strukturer går stick i stäv med de värderingar vi säger att vi vill sträva mot. 

Session F2 - Psykologisk säkerhet som grund för en lärande organisation:  Vikten av en kultur som genomsyras av säkerhet och förtroende för att förbättra organisationens hela prestation. Vi spelar "The Psychological Safety Game" för att underlätta dialogen om svåra ämnen.  

Session F3 - Framväxande strategier, strukturer och mål: Strategier växer fram i en riktning eftersom det är omöjligt att planera långt fram när världen förändras exponentiellt. I det här blocket ingår hur man kan arbeta med budgetering, målsättningar och strategier med hjälp av verktyg som Beyond Budgeting, OKRs och alternativ till traditionell bonus. Vi går igenom hur man kan optimera för värdeströmmar istället för resursoptimering för avdelningar och funderar över våra egna företag och vad de är på "The Mindset Slider".

Session F4 - Bygga förutsättningar för Agil Kultur: Hur vi kan bygga en fantastisk kulur där människor kan prestera på optimal nivå därför att de vill, inte för att de måste, med en känsla av att vara stöttade och säkra. Gapet mellan strukturer och kultur / värderingar och en rollspelsövning för att åskådliggöra "Structure - Culture Misfit".

Session F5 - Den lärande organisationen som strategi och HRs och chefers framtida roll: Boundary Spanning och Buddy System för att öka tvärfunktionellt samarbete över organisationsgränser. Hur ser förändringsresan ut och vilka fallgropar finns på vägen? Tips och exempel för framgångsrik förändring.  

Workshop program: Agile People HR

Session H1 - Hur HRs roll förändras när målet är att öka affärsagilitet för att bli konkurrenskraftiga: Vi lär oss hur man kan designa HR-processerna som behövs för att stötta en agil transformation och förklarar hur olika kontext kräver olika angreppssätt. Förändringen innefattar hur vi ser på jobbeskrivningar, titlar, kompetensprofiler, karriärplanering och succession. Hur gör vi dessa saker i en agil organisation? Vi övar på att skriva User Stories för HR och utformar en T-formad HR-person. 

Session H2 - Hur HR kan använda agila verktyg och principer: Att använda Scrum, Kanban, Värdeströmsmappning och OKR:s för HR är inte så annorlunda än att använda det för utveckling inom IT. Vad finns det för exempel och hur kan du designa HR-processer genom att använda agila arbetssätt? Vi tittar på exempel på agil HR från verkligheten. 

Session H3 - Performance management: Hur förändras PM-processen och hur delar vi upp den och arbetar med olika verktyg för olika syften. Hur utvärderar vi de nuvarande prestationsprocessen och identifierar nya sätta med hjälp av agila principer förbättra prestation, ägarskap och tillväxt.

Session H4 - Kompensation och belöning: Många exempel på hur man kan arbeta med agil lönesättning och hur en agil lönefilosofi skiljer sig från en traditionell. Nya verktyg för prestationsbaserade och agila belöningssystem.

Session H5 - Rekrytering och onboarding: Utforma en rekryteringsstrategi baserad på värderingar, kultur, mångfald och samarbete. Upplevelsebaserad onboarding som gör det möjligt för medarbetaren att bli produktiv på ett snabbt, smidigt och roligt sätt. 

Session H6 - Medarbetarundersökningar och medarbetarengagemang: Hur förändras den traditionella medarbetarundersökningen när man arbetar med agila värderingar och vad är egentligen en engagerad medarbetare? Vilka verktyg finns för att mäta motivation och hur kan vi arbeta för att öka engagemanget baserat på unika drivkrafter. 

Session H7 - Lärande och kompetensutveckling: Sätt att frigöra och stötta ett lärande mindset baserat på ett fokus på utveckling av styrkor och nya kompetenser istället för fokus på kunskapsgap. Nya verktyg och metoder för lärande och att skapa en lärande organisation som ständigt utvecklas, lär sig och förändras mot gemensamma mål. 

Workshop program: Agile People Coach

Session C1 - Introduktion till Agile Coaching och de fyra rollerna för en coach: Varför behöver HR och chefer ta en mer coachande roll? En Agil Coachs grundroller: Mentor, utbildare, facilitator och coach. Vad är skillnaden mellan en Agil Coach och en Agile People Coach?

Session C2 - Agile People Coach - de 9 rollerna och självutvärdering - hur bra är du på att ta olika roller och var behöver du förbättra dig? Vilka kunskaper behöver du addera om du är en agil coach, HR-person eller ledare idag för att öka dina förutsättningar och kunna kalla dig Agile People Coach? Vi över på olika scenarios och hur man kan gå in och ut i olika roller för att stötta team och medarbetare på ett optimalt sätt, beroende på situation och sammanhang. 

Session C3 - Min motivationsprofil: Basen för mitt självledarskap och för att förstå vad som driver mig och andra: Att kommunicera på olika sätt beroende på drivkrafter och förstå varför människor gör det de gör. Din egen motivationsprofil (Reiss Motivation Profile) ingår som en del av utbildningen för att öka förståelse för dig själv och andra. 

Session C4 - Konfliktlösning: Konfliktteori och praktiska övningar. Hur skiljer man på varma och kalla konflikter? Hur eskalerar en konflikt och hur kan man vända trenden? vad gör jag om jag får konflikter i mitt team? Många konkreta verktyg som "Mina tvättråd" och kunskap om konfliktlösningsmodeller.


Denna mycket interaktiva kurs ger dig verktyg och visar vägen till hur du kan utveckla dina kunskaper för att kunna arbeta som Agile People Coach. Vi bygger din förmåga till självledarskap, hjälper dig att förstå vad som krävs av dig för att leda andra, och till slut hur du kan stötta organisationens förutsättningar (genom nya strukturer och en agil kultur) för att möjliggöra ledarskap på alla nivåer.

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation. Du kanske har någon typ av HR-roll eller har arbetat som ledare under en kortare eller längre tid. Eller du kanske är en agil coach som känner dig mogen för nya utmaningar genom en fördjupad förståelse för människor och hur HR och chefer behöver förändra sig så att du kan stötta dem i deras framtida roll. Eller också är du en egenföretagare och entreprenör som helt enkelt vill förändra världen 🙂 


Målgrupper

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Frivillig Certifiering

Om du kompletterar den här utbildningen med en certifieringsuppgift så kan den leda till en certifiering i Agil HR - ICAgile ICP-AHR. Kontakta din facilitator (workshopledare) för mer information.

Onlineleverans

Den här utbildningen levereras helt och hållet via olika virtuella verktyg. Vi använder ZOOM för lärarledda, interaktiva sessioner och ett Learning Management System (utvecklat på plattformen agilepeople.com) för att hitta sessioner, videos och hemarbete. Mural är en digital kanvas som används under lektionerna och där vi använder olika mallar och bilder för övningar. Vi använder också Slack för att hålla kontakten och kommunicera mellan sessionerna.

Under utbildningsperioden tar du del i 2-timmars sessioner 3 ggr / vecka mellan 9-11 på förmiddagen, totalt 16 sessioner. 

Det kommer att vara hemarbete som att titta på videofilmer och göra uppgifter mellan sessionerna - avsätt ungefär en timme mellan varje session till detta. Kursmaterial och böcker levereras digitalt via agilepeople.com. Om du vill genomföra certifieringen så laddas uppgiften upp till vårt system efter genomförda sessioner. Du har färdigställt din uppgift sista dagen om du följer vårt schema.

Vanliga frågor

Finns det några förkunskapskrav? Du behöver inga förkunskaper om agila arbetssätt, HR eller ledarskap för att delta I kursen. Under kursen anpassar vi takten till deltagarnas nivå och lär även av varandra. 

Hur ser processen ut för den här utbildningen? Utbildningen är en kopia av den fysiska versionen, men är anpassad till virtuella verktyg via online-leverans. Du behöver en bra internetuppkoppling och en ostörd arbetsplats med en lugn bakgrund. Vi arbetar i breakout rooms i ZOOM och använder Slack för att kommunicera mellan de lärarledda sessionerna. Vi hjälper till med de virtuella verktygen under de första sessionerna så att alla kan hantera dem på ett bra sätt. 

Är de lärarledda sessionerna schemalagda vid speciella tidpunkter? Ja, de lärarledda sessionerna schemaläggs beroende på vilken kurs du går, på specifika dagar och tider. Se ovan vad som gäller just den här kursen. 

Vad är processen att bli ICAgile certifierad, efter kursen? Certifieringsprocessen startar med att du blir godkänd på den certifieringsuppgift som du färdigställt under utbildningstiden. Certifieringsuppgiften är ett case, där det handlar om att hjälpa ett företag att ändra sina strukturer (arbetssätt, system och processer) och kulturen (värderingar, beteenden och principer) som har gått i konkurs på grund av brist på agilitet. När uppgiften är godkänd av din kursledare, så kan du ladd ner ditt certifikat via en länk från ICAgile.

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook

Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till info@agilepeople.com. Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

 • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
 • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart. Du får dock skicka en kollega.
Upcoming events:
Share event: