A

All our training are now delivered online

Date:
2020-02-10 09:00—17:00CET
Location:
Göteborg, Sweden
SEK 7,500.00
Early Bird
Ended on 2020-01-25
SEK 9,900.00
Regular
Ended on 2020-02-05
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews

Agile People Fundamentals 

Idag så har de mest progressiva företagen förändrat den formella ledarollen till en mer "servant leader role" eller coachande, transformativt ledarskap, snarare än den traditionella och kontrollerande chefsrollen. Man har insett att människor är mest produktiva, kreativa och lönsamma när de har kontroll över sin egen arbetssituation och kan skapa sitt eget bästa liv, privat eller arbetsrelaterat.  I dessa organisationer förväntas alla vara ledare, så det finns paradoxalt nog mer ledarskap där, även om den formella chefsrollen förändras. 

Även om den förändrade synen på ledare och chefsrollen är långt ifrån regel idag, experimenterar man med alternativa strukturer och ersätter traditionella budgetar med prognoser och dynamisk resursallokering, ibland t o m där medarbetare själva väljer vad de vill arbeta med. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för skapande av kundvärde av medarbetare som behöver vara kreativa och innovativa för att kunna tillgodose kunders ändrade krav från en komplex omvärld.

Ledarrollen förändras snabbt och även HR-rollen förändras, från att ha fokuserat mestadels på policies och processer, till att förstå att i framtiden handlar HR-rollen om att skapa förutsättningar för alla att prestera och må bra. Genom att undanröja hinder och skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare, kan vi maximera engagemang och medarbetarnöjdhet som kommer att fungera som bränsle för anpassningsbarhet och värdeskapande för kunder i en för företaget / organisationen gemensam riktning.

Frågan är hur HR och ledare utvecklar sig själva när företagen står inför helt nya utmaningar. Vad händer med dessa roller när alla verkar kunna leda sig själva och kanske inte längre är så beroende av en chef som berättar exakt hur saker bör gå till? Kommer de att långsamt bli överflödiga när information och kompetens är transparent för alla och makt är inte längre i händerna på några få talanger som befordrades i en värld där högpresterande bedömdes med hjälp av en årlig prestationsbedömning? Eller finns det en alternativ framtida roll som skulle innebära ett naturligt steg när vi lämnar den processorienterade och transaktionella ledarskapssynen bakom oss till förmån för ett arbetssätt mera lämpat för en komplex verklighet? Som fokuserar på värdeskapande för kunder genom att undanröja hinder för prestation.

Oavsett om du är en ledare, linjechef, agil coach eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar.

Under vår översiktskurs täcker vi följande lärandemål

Nya principer och arbetssätt för Agile People     

  • Att förstå de nya agila principer, värderingar och arbetssätt som behöver ligga till grund för beslutsfattande i en komplex omvärld där den enda konkurrensfördelen blir att lära snabbare än konkurrenterna. 

Vikten av psykologisk säkerhet

  • Förstå vad psykologisk säkerhet innebär och hur vi kan arbeta aktivt med att skapa en arbetsmiljö som präglas av en gemensam syn på hur vi kan frigöra allas potential genom att göra det säkert att lära av misstag. 

Organisationsperspektiv - det nya ekosystemet

  • Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning (via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål) 
  • Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer (årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och belöningar).
  • Att utveckla en Lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem (förutsätter en plattform av Psykologisk Säkerhet).

Workshop program

09.00-10.45 Introduktion till Agile People och viktiga principer / verktyg: Grunden i Agile Peoples mindset handlar om vilka principer, värderingar, metoder och verktyg som vi börjar använda för att frigöra kompetens och innovationsförmåga - och vad vi slutar att göra. Era egna utmaningar diskuteras.

10.45-11.00 Kaffe

11.00-12.00 Psykologisk säkerhet som en grund för en lärande organisation: Vikten av ett synsätt som genomsyras av säkerhet och förtroende för att öka lönsamhet och innovation - att öka kreativitet genom en kultur där det är ok att misslyckas och försöka igen. Vi spelar "The Psychological Safety Game" som underlättar dialogen om svåra frågor.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Framväxande strategier och mål: Framväxande strategier istället för långsiktig planering, nya sätt att arbeta med strategi, budget, mål, prestationsprocesser och belöningar. Att använda värdeströmsmappning för att optimera flöden i ett system istället för att arbeta med resursoptimering för suboptimering av avdelningar. 

14.30-14.45 Kaffe

14.45-15.45 Att bygga förutsättningar för agil kultur: Att skapa förutsättningar för en fantastisk kultur där människor kan prestera på sin optimala nivå med en känsla av att vara stöttade och säkra. Glappet mellan strukturer och kultur / värderingar.

15.45-16.30 Den lärande Organisationen som Strategi och HRs och chefers framtida roll: Buddysystemet för att öka samarbete över gränser och öka möjligheten att tillsammans skapa en fantastisk organisation. Tips och exempel för förändringsresan och hur HR och chefer behöver förändra sin egen roll för att stötta den. 

16.30-17.00 Summering och uppföljning av egna utmaningar och nästa steg

Denna mycket interaktiva kurs ger dig verktyg, principer och kunskaper om hur du kan arbeta för att öka verksamhetsagilitet i din organisation, från att bygga ditt självledarskap till hur du kan leda andra på olika nivåer i organisationen och till slut hur du kan skapa strukturer och kultur som är i samklang och i balans för att nå en gemensam vision. Du får hjälp att identifiera och åtgärda systemfel i din egen organisation genom nya principer och agila arbetssätt.

Du kommer att bli en del av nätverket runt Agile People, som är ett globalt nätverk av professionella agilister som verkar för att hjälpa alla typer av organisationer att öka verksamhetsagilitet, utan pekpinnar och förutbestämda recept.


Målgrupp

Ledare, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer, agila coacher och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 


Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora inernationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)


Plats

Centralt i Göteborg

Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver ni skicka ett mail till info@agilepeople.com. Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.


-En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.


-En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.

-En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.

-Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart. Du får dock skicka en kollega.

Upcoming events:
Share event: